Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

 • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten.
 • Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de cursus deelneemt.
 • Cursus: cursus, training, workshop, coaching, counseling of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.
 • Open cursus: cursus met deelname door cursist(en) uit verschillende bedrijven en/of organisaties.
 • 'In company'-cursus: cursus met deelname door cursist(en) uit hetzelfde bedrijf en/of organisatie.
 • Docent: de natuurlijke persoon die feitelijk de kennis overdraagt aan de cursist.
 • Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van 'LibRT B.V.', ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.
 2. Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.
 3. Een inschrijving op de wijze als vermeld in artikel 3 lid 1 of het accepteren van een offerte als bedoeld in artikel 4 lid 2 impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
 4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging open cursus

 1. Inschrijving voor de door 'LibRT B.V.' te verzorgen open cursussen kan door opdrachtgever plaatsvinden door het inzenden van een volledig ingevuld inschrijfformulier op de website van de cursus.
 2. 'LibRT B.V.' bevestigt een inschrijving die is gedaan op de wijze als in het voorgaande lid vermeld steeds met een email. Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende cursus tot stand. Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan echter door partijen ook met andere middelen bewezen worden.
 3. De opdrachtbevestiging geeft de (inhoud van de) overeenkomst weer, behoudens tegenbewijs.

Artikel 4. Overeenkomst ter zake 'in company'-cursus

 1. Ter zake een 'in company'-cursus zal opdrachtgever een offerte aanvragen bij 'LibRT B.V.'.
 2. De overeenkomst met betrekking tot deelname aan een 'in company'-cursus komt tot stand door integrale acceptatie van de offerte.
 3. De inhoud van de offerte geldt als weergave van de overeenkomst. Een afwijkende acceptatie van de offerte geldt als verwerping van de oorspronkelijke offerte en als een uitnodiging tot het doen van een nieuwe offerte. 'LibRT B.V.' is niet verplicht tot het opstellen van een nieuwe offerte.

Artikel 5. Prijzen van open cursus

 1. Bij inschrijving voor een cursus via een e-mail of telefonisch gelden de de cursusprijzen, zoals deze zijn vermeld op de website met het cursusformulier, ongeacht of de opdrachtgever deze kent.
 2. Bij aanmelding voor een cursus middels het inschrijfformulier op basis van een mailing gelden de prijzen als vermeld in die mailing.
 3. Bij inschrijving door middel van invulling van het formulier via internet en verzending per e-mail/elektronisch post gelden de prijzen zoals deze ten tijde van de aanmelding op internet zijn vermeld.
 4. In de cursusprijzen zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
 5. Als op een cursus BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen exclusief BTW en worden inclusief BTW in rekening gebracht.
 6. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.
 7. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

Artikel 6. Prijzen van 'in company'-cursus

 1. De cursusprijs die is vermeld in de offerte is slechts bindend gedurende de geldigheidsduur van die offerte.
 2. In de geoffreerde cursusprijs zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
 3. Als op een cursus BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen exclusief BTW en worden inclusief BTW in rekening gebracht.
 4. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.
 5. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

Artikel 7. Betaling

 1. Na inschrijving voor een cursus zoals vermeld in artikel 3 of na acceptatie van de offerte als bedoeld in artikel 4 zendt 'LibRT B.V.' een factuur met betrekking tot de cursus aan de opdrachtgever.
 2. Betaling door de opdrachtgever dient integraal te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk voor aanvang van de eerste cursusdag, zonder enig recht op korting of verrekening, ten kantore van 'LibRT B.V.' of door middel van storting op een door 'LibRT B.V.' aangewezen bank- of girorekening.
 3. Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. De opdrachtgever is in dat geval tevens zonder nadere sommatie vanaf de vervaldatum tot de datum van algehele voldoening een rente verschuldigd van 1% per maand, berekend over het openstaande factuurbedrag, waarbij een deel van een maand wordt beschouwd als een hele.
 4. Indien de opdrachtgever niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor 'LibRT B.V.' voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.
 5. Indien voor aanvang van de cursus niet de volledige betaling van de cursusprijs door 'LibRT B.V.' is ontvangen, dan is de cursist niet gerechtigd aan de cursus deel te nemen, zonder dat dit de opdrachtgever ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige cursusprijs plus eventueel bijkomende kosten.

Artikel 8. Recht op herziening

 1. Een inschrijving die is bevestigd zoals beschreven in artikel 3, lid 2 kan binnen 14 dagen worden herzien.
 2. Bij herziening binnen 14 dagen conform het vorige lid zal LibRT B.V. de inschrijving annuleren en het door de opdrachtgever betaalde cursusgeld restitueren.

Artikel 9. Verplaatsing data 'incompany'-cursus door de opdrachtgever
Een cursusdagdeel kan tot vier weken voor de afgesproken datum in overleg kosteloos worden verplaatst naar een andere datum. Bij verplaatsing korter dan vier weken - en langer dan een (1) week - voor datum wordt 50% van het cursusbedrag in rekening gebracht. Bij verplaatsing binnen een (1) week voor de afgesproken datum is het volledige cursusbedrag verschuldigd.

Artikel 10. Annulering open cursus door de opdrachtgever

 1. Annulering door de opdrachtgever van de overeenkomst ter zake een open cursus is uitsluitend mogelijk bij aangetekend schrijven tot uiterlijk vier (4) weken voor de geplande eerste cursusdag.
 2. Bij annulering tot vier (4) weken voor de eerste cursusdag wordt € 30,- (excl. BTW) in rekening gebracht. Bij annulering vanaf vier (4) weken tot één week voor de eerste cursusdag zal 50% van het verschuldigde cursusbedrag als annuleringskosten in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen één (1) week voor de eerste cursusdag is het volledige cursusgeld verschuldigd en heeft de opdrachtgever geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.
 3. Annulering door de opdrachtgever van de cursusovereenkomst na aanvang van de cursus is niet mogelijk.

Artikel 11. Verhindering van de cursist

 1. Indien een cursist verhinderd is deel te nemen aan de cursus, is vervanging door een andere cursist mogelijk, mits de vervanger uiterlijk een (1) week voor de eerste cursusdag wordt aangemeld bij 'LibRT B.V.' Voor deze vervanging is de opdrachtgever geen extra kosten verschuldigd.
 2. Een verhinderde cursist kan op verzoek worden overgeboekt naar eenzelfde cursus op andere data of datum. Bij overboeking worden administratiekosten ad € 19,50 excl. BTW in rekening gebracht. Bij overboeking binnen een week voor de eerste cursusdag bedragen deze kosten 25% van de cursusprijs, met een minimum van € 19,50.

Artikel 12. Annulering door 'LibRT B.V.'
'LibRT B.V.' behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren tot uiterlijk drie (3) dagen voor de eerste cursusdag indien de er minder dan zes cursisten zijn voor de cursus. De opdrachtgevers worden hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. 'LibRT B.V.' zal het door de opdrachtgever betaalde cursusgeld restitueren. Indien mogelijk biedt 'LibRT B.V.' de opdrachtgever een alternatief aan. Indien de opdrachtgever hiervan gebruik maakt wordt het cursusgeld niet gerestitueerd.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. LibRT B.V.' is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een cursus van 'LibRT B.V.' of de annulering van de cursusovereenkomst door 'LibRT B.V.', tenzij aan 'LibRT B.V.' opzet of grove schuld kan worden verweten.
 2. Indien 'LibRT B.V.' op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.
 3. Indirecte schade wordt niet vergoed.

Artikel 14. Intellectuele eigendom

 1. Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de opdrachtgever. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursus worden door 'LibRT B.V.' voorbehouden.
 2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 'LibRT B.V.' is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Artikel 15. Vervanging docent of trainer
'LibRT B.V.' is te allen tijde gerechtigd een docent of trainer, door haar met de uitvoering van de cursusovereenkomst belast, te vervangen door een andere docent of trainer.

Artikel 16. Reclame

 1. De opdrachtgever dient een reclame met betrekking tot de uitvoering van de cursusovereenkomst of een met de cursus samenhangende administratieve procedure schriftelijk kenbaar te maken binnen 8 dagen na aanvang van de cursus en deze te richten aan de directeur van 'LibRT B.V.'. Aangaande de reclame zal een schriftelijke reactie volgen.
 2. Reclames aangaande de factuur dienen binnen 8 dagen na factuurdatum op dezelfde wijze als in lid 1 vermeld kenbaar te worden gemaakt, waarna de afhandeling eveneens schriftelijk zal plaatsvinden.

Artikel 17. Toepasselijk recht

 1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van 'LibRT B.V.' en overeenkomsten tussen 'LibRT B.V.' en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te 's-Gravenhage, tenzij de wet anders voorschrijft.

Artikel 18. Certificaat van deelneming

Nadat de cursus met goed gevolg is afgesloten, zal het certificaat van

deelneming worden verstrekt.

Artikel 19. Administratieve handelingen

Vragen van cursisten en opdrachtgevers omtrent administratieve handelingen of met betrekking tot het onderwijs worden binnen 7 dagen beantwoord. Mocht de behandeling langere tijd vergen, dan krijgt de cursist hiervan binnen 7 dagen bericht met de aanduiding binnen welke termijn de cursist het antwoord kan verwachten.

Artikel 20. Vertrouwelijkheid

 1. De cursist dient alles wat in de lessen wordt ingebracht door mede-cursisten en docenten, zowel vragen als voorbeelden, als vertrouwelijke informatie te beschouwen en niet naar buiten te brengen.
 2. De docent zal alles wat in de lessen wordt ingebracht door medestudenten, mentoren en andere docenten, zowel vragen als voorbeelden, als vertrouwelijke informatie te beschouwen en niet naar buiten te brengen.
 3. De informatie die wordt verstrekt voor het inschrijven van de cursus wordt voor geen andere doeleinden gebruikt dan het verwerken en factureren van de cursist voor de cursus.
 4. Iedere samenwerkingsovereenkomst tussen LibRT B.V. en een in te huren docent zal deze vertrouwelijkheidsclausule ook worden opgenomen.

Artikel 21. Klachtenprocedure

 1. Een cursist die rechtstreeks in zijn belang is getroffen door een handeling van de docent of een medewerker van opdrachtnemer, dan wel door een handeling van een medestudent, kan over die handeling een klacht indienen bij de directie.
 2. De klacht dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 4 weken nadat de betreffende handeling is verricht of het besluit is genomen schriftelijk te worden ingediend, onder overlegging van ter zake van de klacht relevante stukken.
 3. Bij overschrijding van de in het vorige lid genoemde termijn kan tot niet ontvankelijk verklaring van de klacht worden overgegaan, tenzij de overschrijding niet aan belanghebbende is te wijten, dan wel niet voor zijn risico behoort te komen.
 4. Van de beslissing op de klacht wordt de cursist binnen 4 weken schriftelijk, met redenen omkleed, op de hoogte gebracht. Deze termijn kan door de directie, indien daar aanleiding toe bestaat, met twee weken worden verlengd. De klager wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.
 5. Klachten worden zeer serieus genomen en vertrouwelijk behandeld. De klacht en de afhandeling worden schriftelijk bewaard voor een termijn van twee jaar. Het dossier is uitsluitend door de directie, door de vertrouwenspersoon en de onafhankelijke derde te raadplegen.

 Artikel 22. Beroepsmogelijkheid

Wanneer de indiener van de klacht dan wel de persoon wie de klacht betreft het niet eens is met de afhandeling en de besluiten ten aanzien van de klacht, kan hij of zij in beroep gaan bij een onafhankelijke en niet aan de opleiding verbonden deskundige. Hiertoe kan de cursist contact opnemen met Guido van Humbeeck en de klacht voorleggen. Deze onafhankelijke derde zorgt voor een beoordeling van de klacht. Deze beoordeling is bindend voor beide partijen, en de klacht zal worden afgehandeld in overeenstemming met dit oordeel c.q. advies.